គណកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា ផ្ដល់ប្រឹក្សាច្បាប់តាមទូរស័ព្ទដោយឥតគិតថ្លៃ

ភ្នំពេញ ៖ យោងតាមសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ចេញថ្ងៃទី៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩នេះបានបង្ហាញថា គណកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា បានដាក់ឱ្យអនុវត្តកម្មវិធីប្រឹក្សាច្បាប់ តាមទូរស័ព្ទដោយឥតថ្លៃ ដោយមិនចាំបាច់ធ្វើដំណើរ មកទទួលសេវានេះ ដោយផ្ទាល់នៅការិយាល័យ រាជធានីភ្នំពេញទៀតទេ ។

កម្មវិធីនេះមានគោលដៅ លើកស្ទួយសិទ្ធិទទួលបាន យុត្តិធម៌របស់ពលរដ្ឋ សម្រួលការលំបាករបស់ពលរដ្ឋ និងជាពិសេស បង្ខិតសេវាប្រឹក្សាច្បាប់នេះ ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ តាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ ។ 

សេចក្តីលម្អិត សូមពិនិត្យមើល សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន នៅខាងក្រោម ៖ ៕ ដោយ ៖ រតនា 

សូមរង់ចាំ ១០ វិនាទី